Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin liên quan đến khách hàng:

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhận : tên, địa chỉ, email, số điện thoại… khi khách hàng tự nguyện gửi cho chúng tôi . Những thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng theo cách khách.

Mục dích thu thập thông tin nhằm hỗ trợ khách hàng mua hàng, thanh toán, giao hàng cùng các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì… đồng thời giải quyết những vấn để phát sinh khi mua hàng Và đo lường cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tội.

2. Phạm vi sử dụng thông tin / cookie thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Chúng tôi lưu giữ, bảo mật thông tin khách hàng phù hợp với pháp lệnh dữ liệu cá nhân ( riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ buôn bán, trao đổi bất cứ thông tin cá nhân nào khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

anninhnewtech.com sẽ lưu trữ những thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thông nội bộ của chúng tôi trong quá trình làm việc, cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng . Hoặc dữ liệu sẽ được xóa bỏ khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp .

3. Những tổ chức nào được tiếp cận những thông tin đó:

Các tổ chức, đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi nhằm phục vụ cho việc liên quan đến thực hiện hơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như đảm bảo các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp thứ ba để thực hiện các hoạt động liên quan tới website: anninhnewtech.com . Khi đó bên thứ ba có thể tiếp cận, truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba tuân thủ các chính sách về bảo mật thông tin theo đúng pháp lý.

4. Thời gian áp dụng

Chính sách này sẽ được áp dụng xuyên suốt thời gian, quá trình trang web này hoạt động.